Ordensreglement - Narvik kommune

Lokal forskrift om ordensreglement for Narvik kommune ble vedtatt av

kommunestyret 18.11.2021.


ORDENSREGLEMENTET

Ordensreglement for elever i kommunal grunnskole i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) LOV-1998-07-17-61 § 9A-10.

§ 1 FORMÅL

1.1. Reglementet skal gi regler om elevenes rettigheter og plikter så langt de ikke er fastsatt i lov eller på annen måte, jf. opplæringslova § 9 A-10. Reglementet skal inneholde regler om orden og oppførsel, om hvilke tiltak som kan benyttes mot elever som bryter reglementet, og om hvordan slike saker skal behandles.

1.2 Reglementet skal bidra til at de kommunale grunnskolene i Narvik kommune preges av samarbeid, trivsel, engasjement, respekt og medansvar.

1.3. Reglementet skal fremme gode arbeidsvaner, god orden og bidra til et godt og læringsfremmende skolemiljø.

§ 2 VIRKEOMRÅDE

2.1. Reglementet gjelder for elever ved alle kommunale grunnskoler i Narvik kommune.

2.2. Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, på skoleveien og ved aktiviteter i skolens regi.

2.3. Reglementet gjelder all bruk av skolens digitale infrastruktur, også utenfor skoletid.

2.4. Reglementet gjelder også andre forhold som har klar sammenheng med skolegangen og skolemiljøet.


§ 3 RETTIGHETER

3.1. Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med opplæringsloven med forskrifter og gjeldende styringsdokumenter.

3.2. Opplæringsloven § 9A- 2 gir elevene rett til et trygt og godt fysisk og psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og trygghet ved skolen.

3.3. Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter.


§ 4 ORDEN OG ATFERD

4.1. Narvikskolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, jf.§ 9 A-3.

4.2. Elevene skal følge anvisninger fra skolens ansatte.

4.3. Vurdering i orden og i atferd er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet, jf. forskrift til opplæringslova § 3-4 og § 3-6.

4.4 For bruk av IKT-ressurser gjelder kommunens Databrukeravtale.

4.5 Nærmere regler om orden:

a. Eleven skal møte presis og forberedt, og delta aktivt i opplæringen.

b. Skolearbeid skal utføres til fastsatt tid. Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom dette ikke kan overholdes.

c. Eleven skal ha med til opplæringen det materiell og utstyr som er nødvendig.

d. Eleven skal følge sikkerhetsregler og bruke påbudt verneutstyr og særskilte arbeidsklær som kreves for faget, eller som påbys av myndigheter eller skolen.

e. Eleven skal holde orden på arbeidsplassen sin.

f. Eleven skal bidra til å holde det rent og ryddig på skolens inne- og uteområde, i nærområdet og på steder der opplæringen foregår.

4.6 Nærmere regler om atferd:

a. Eleven skal bidra til arbeidsro og vise hensyn og respekt for medelever og andre.

b. Eleven skal være på skolens område hele skoledagen såfremt ikke noe annet er avtalt med skolen.

c. Godterier og brus nytes bare ved spesielle anledninger og etter avtale med lærer. Det er ikke tillatt med energidrikk i skoletiden.

d. Krenkelse som grov språkbruk, mobbing, vold eller truende atferd, og andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer er ikke tillatt. Dette uavhengig om det skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte. Alle har et ansvar for å hindre slik atferd.

e. Rasistisk, diskriminerende eller annet krenkende eller ulovlig materiale er ikke tillatt, og skal heller ikke lastes ned, leses eller spres digitalt.

f. Skolens eiendom, undervisningsmateriell og utstyr skal behandles forsvarlig.

g. Private digitale enheter som f.eks. mobiltelefoner og smartklokker skal være avslått hvis ikke annet er avtalt med læreren. Disse oppbevares på angitt sted gjennom skoledagen.

h. All bruk av tobakk på skolens inne- og uteområder er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av snus og e-sigaretter, og gjelder både innenfor og utenfor skoletiden. Elever har forbud mot å bruke tobakk i skoletiden. Det vises til tobakksskadeloven §§ 27 til 28 a. i. Bruk, besittelse, salg og enhver annen befatning med rusmidler er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å være påvirket av rusmidler.

j. Det er ikke tillatt å ha våpen eller farlige gjenstander med mindre dette er godkjent til bruk i undervisningen.

k. Kommersiell virksomhet er bare tillatt etter avtale med rektor.


§ 5 TRAFIKKSIKKERHET OG FOREBYGGENDE TILTAK

Det vises til opplæringsloven § 9A og forskrift til opplæringsloven § 12-1, punkt c.

Skolen har en egen plan for trafikksikkerhet og forventer at elevene følger trafikkregler i henhold til Vegtrafikkloven.

Der det er mulig bør elevene gå til skolen. Fysisk aktivitet gjør barnet mer opplagt til skolen. Er det flere som går, blir det færre biler på skoleveien. Det gjør skolens nærmiljø tryggere og triveligere.

Foreldrene kan selv bestemme når barna kan sykle til skolen, men kommunen anbefaler å bruke Trygg Trafikk sine råd om at barn bør være 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk.

Sykkelhjelm skal brukes i skoletiden og det oppfordres til at elever bruker sykkelhjelm også på skoleveien.


§ 6 FRAVÆR OG PERMISJON

6.1. Fravær

Eleven skal være til stede under opplæringen dersom ikke annet er avtalt med skolen.

Alt fravær blir registrert. Fravær føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager. Det føres fravær ved oppmøte mer enn femten minutter etter at opplæringen startet.

En elev som er forhindret fra å møte til opplæringen, eller må forlate opplæringen, skal melde fra til skolen så snart som mulig.

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

- dokumentert fravær som skyldes helsegrunner (som dokumentasjon godtas sykemelding fra lege eller helseinstitusjon)

- innvilget permisjon etter opplæringslova § 2-11

Fravær føres på vitnemål etter reglene i forskrift til opplæringslova § 3-36 og § 3-38. 6.2 Permisjon

Når det er forsvarlig, kan rektor gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to uker jf opplæringsloven § 2-11. Foresatte må søke i god tid før planlagt fravær.

Kontaktlærer skal uttale seg om søknaden før rektor vurderer den.

Kontaktlærer kan gi permisjon i inntil 1 dag.

§ 7 FUSK

7.1. Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt. Begrepet fusk kan omfatte ulike forhold, herunder:

a. Bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon i en

vurderingssituasjon.

b. Å innlevere eller presentere som eget produkt tekster, oppgaveløsninger og liknende som er produsert av andre, herunder tekster og løsninger som er lastet ned fra Internett

7.2. Fusk eller forsøk på fusk kan få konsekvenser for vurdering i atferd, og kan føre til at prøven eller besvarelsen ikke gir grunnlag for vurdering. Dette kan igjen få betydning for vurderingsgrunnlaget i faget.

7.3. Fusk eller forsøk på fusk til eksamen er regulert i forskrift til opplæringslova § 3-34.

7.4. Plagiering av vurderingsoppgaver kan føre til at oppgaven blir vurdert til laveste karakter. Ved delvis plagiering vil alt som er plagiert fjernes og det resterende vil bli vurdert.

§ 8 BRUDD PÅ REGLEMENTET

8.1. Brudd på ordensreglementet kan, (foruten nedsatt karakter i orden

eller atferd,) føre til at skolen informerer foresatte til elever under 18 år.

8.2. Følgende konsekvenser kan bli satt i verk ved brudd på ordensreglementet:

a. Påtale fra skolens ansatte

b. Anmerkning. Et system for enkeltbrudd på reglementet som brukes både for å holde orden på helheten og gi elevene en advarsel.

c. Samtale med lærer og/eller rektor.

d. Melding til foresatte

e. Samtale med lærer og foresatte

f. Samtale med rektor og foresatte.

g. Begrenset tilgang eller utestengning fra skolens ressurser/nettverk for angitt periode og omfang, jf. ”Databrukeravtalen”.

h. Begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på instrukser eller anvisninger som er gitt for slike aktiviteter.

i. Lærer kan bortvise en elev fra egen opplæringsøkt avgrenset til 2 klokketimer, jf. opplæringsloven § 9A-11. Eleven skal likevel ha tilsyn.

j. Midlertidig inndragelse av ulovlige, farlige eller uønskede gjenstander.

8.3. Ved alvorlige eller gjentatte tilfeller av brudd på ordensreglementet kan følgende særskilte konsekvenser benyttes:

a. Bortvisning, jf. opplæringslova § 9A-11.

i. På 1.-7.trinn for enkelttimer eller resten av dagen

ii. På 8.-10.trinn inntil 3 dager

b. Midlertidig eller permanent bytte av skole/klasse/gruppe etter enkeltvedtak fra skoleeier/rektor, jf. opplæringslova § 9 A-12.

8.4. Konsekvensene iht. ordensreglementet skal stå i rimelig forhold til bruddet på reglementet. Elever plikter å overholde ilagte refsingstiltak, og ved manglende overholdelse kan det ilegges nye konsekvenser.

§ 9. SAKSBEHANDLING

9.1. Før det treffes avgjørelse om konsekvenser skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf. opplæringslova § 9A-10 tredje ledd. Konsekvenser og begrunnelse skal nedtegnes.

9.2. Før det treffes vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, skal det vurderes om det er mulig å bruke andre tiltak, jf. opplæringslova § 9A-11. Vedtak om bortvisning fattet av rektor er et enkeltvedtak som kan påklages etter bestemmelsene i forvaltningsloven.

9.3. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring jf.opplæringslova § 9A. Det er elevens egen subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt jf. § 9A-2. For å sikre elevene denne retten, har skolen en aktivitetsplikt etter. § 9 A-4. Formålet med denne aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldra melde saken til Statsforvalteren etter at saken er tatt opp med rektor.


§ 10 ERSTATNING

10.1. Dersom en elev skader skolens eller andres eiendom, kan det kreves at eleven retter opp skaden eller at elev og/eller foreldre betaler erstatning etter Lov om skadeserstatning § 1-1 og § 1-2, og med inntil 5000 kroner.


§ 11 ANMELDELSE AV STRAFFBARE FORHOLD

11.1. Ut fra hensynet til orden på skolene, beskyttelse av elevene og de ansatte og som normgivende signal - skal straffbare forhold anmeldes til politiet. Dette kan for eksempel dreie seg om naskeri, tyveri, ran, rasisme, vold, voldtekt, utuktig omgang med mindreårige, legemsbeskadigelse, narkotika, utpressing, tvang, hærverk/skadeverk, trusler og medbringelse /bruk av våpen.

Voldsepisoder skal som hovedregel anmeldes.

11.2 Den kriminelle lavalderen i Norge er 15 år. Det vil si at lovovertredelser som er begått av personer under 15 år, ikke kan straffeforfølges. Politiet oppfordrer imidlertid skolene til å anmelde straffbare forhold også i de tilfelle slike handlinger begås av personer under 15 år.

11.3 Rektor utarbeider grunnlag for anmeldelse før rådmannen formelt anmelder forholdet til politiet. Rektor skal informere elevens foresatte før grunnlaget for anmeldelse utformes. Før det innleveres anmeldelse bør den som har vært utsatt for den straffbare handlingen informeres og få anledning til å uttale seg. Rektor må i hvert enkelt tilfelle avveie mellom hensynet til den enkelte elev og skolens generelle oppdrageransvar før grunnlag for anmeldelse utformes.


§ 12 KUNNGJØRING

Ordensreglementet gjøres kjent for elever, foreldre og ansatte hvert år ved skoleårets start. Dette ansvaret påhviler hver enkelt skole. Reglementet skal til enhver tid være tilgjengelig på skolens og kommunens nettsider. Foresatte skal bekrefte at de har lest ordensreglementet i Visma Flyt Skole.